ความรู้ทั่วไป

การพูดเป็นการสื่อสารที่สำคัญที่จะบ่งบอกถึงความคิดอารมณ์ ความรู้สึกของบุคคลได้ แต่ละวันเราจะสื่อสารด้วยภาษท่าทางอย่างเดียวนั้น จะทำให้คนเกิดการรับรู้ ตอบสนองช้าหรืออาจจะแปลความผิดได้ แต่การพูดจะสะท้อนให้เห็นถึงนิสัยใจคอ ความตั้งใจ การเจตนา การใส่ใจต่อผู้ฟังได้เป็นอย่างดี

การพูดที่พูดออกจากใจ จะมีความสัมพันธ์กับแววตาซึ่งจะทำให้ผู้ฟังอ่านใจหรือทายใจเข้าใจตรงกัน ตอบสนองความต้องการได้ถูกต้อง แต่ขณะเดียวกัน การพูดก็สามารถทำให้คนเราไม่เข้าใจกันได้เช่นกัน การพูดส่อเสียด การพูดประชดประชัน การพูดแบบมีเลสนัย และสามารถทำให้คนทะเลาะกันได้ ดังสุภาษิตที่ว่า “พุดดีเป็นศรีแก่ปาก พูดมากปากเป็นสี” การพูดแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือการพูดได้ และการพูดเป็น การพูดได้หมายถึง การที่บุคลสามารถเปล่งเสียงออกมาเป็นคำพูดต่าง ๆ โดยไม่คำนึงถึงเนื้อหา ความหมาย ผลกระทบของคำพูดผลกรพทบที่พูดออกไป แต่การพูดเป็นนั้น หมายถึงการพูดที่ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ ถูกอักขระ อักษรควบกล้ำ พูดชัดเจน และที่สำคัญกว่านั้นคือการพูดให้เหมาะสมกับบุคคล เวลา สถานที่ อย่างสุภาพ เหมาะสม ซึ่งการพูดชัดเจน และที่สำคัญนั้นทำให้เป็นที่พอใจของผู้ฟังและเสริมเสน่ห์ให้กับผู้พูดได้เป็นอย่างดี เสนอเทคนิค  การพูดให้มีเสน่ห์ไว้ดังนี้

      พูดอย่างสร้างสรรค์ โดยการพูดในเชิงบวก ไม่ตำหนิ ไม่ดูถูกคนฟัง ไม่ยกตนข่มท่าน เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีสิ่งที่ดีประโยชน์ในตัวเอง เพียงแต่มองให้เห็นส่วนที่ดี

       คิดก่อนพูด พูดในสิ่งที่ดี และเป็นไปได้ไม่พูดถึงส่วนที่เป็นจุดด้อยของคู่สนทนา เช่น อ้วน แก่ ผมหงอก ลูกเกเร เพราะสิ่งเหล่านี้ใครก็ทราบ และตัวเขาเองก็ทราบคงไม่จำเป็นต้องพูดอีก ควรพูดส่วนที่ดีมีลักษณะเด่น เช่นการมีความสามารถ มีน้ำใจ ขยัน เป็นต้น

       งดการนินทา การนินทาใคร ๆ ก็ไม่ชอบ เพราะการนินทานั้นย่อมพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีของคนนั้น ๆ ทำให้ผู้พูดมีค่าต่ำลงทันที ไม่เป็นที่ไว้วางใจของคนอื่น และไม่มีใครอยากเข้าใกล้กลัวถูกนินทาจะเป็นลักษณะที่ว่า “ดีแต่พูด พูดแต่สิ่งไม่ดี”

      ยอมรับฟังคนอื่น ไม่ผูกขาดการพูด ให้โอกาสคู่สนทนาได้พูดบ้าง

      ประเมินผู้ฟัง ความพร้อมของคนฟัง จังหวะและโอกาส สังเกตความสนใจของผู้ฟังเพราะชื่นชอบ ฟังเพราะเกรงใจ หรือฟังเพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้ และที่สำคัญถ้าจะพูดเรื่องส่วนตัวของผู้ฟังควรทันต่อข้อมูลปัจจุบันด้วย